Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • 1
  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online kurzů a produktů (dále společně jen „předmět koupě“).
 • 2
  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém nebo slovenském jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými ve smlouvě, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 • 3
  Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je Ing. Lenka Kolářová, Žižkova 3042/56, 616 00 Brno. IČO: 09162976, zapsaná v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu města Brna. Kontaktní telefon: +420 777 192 488 Mail: lenka@hrava-organizovanost.cz
 • 4
  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávající a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (kupující) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.hrava-organizovanost.cz. Tyto obchodní podmínky tak jsou součástí smlouvy mezi prodávající a kupujícím.
 • 5
  Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je prodávající vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Pokud by kupující porušil autorská práva prodávající a prodávající takto vznikla škoda, může prodávající žádat její náhradu.

Popis produktů

Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených předmětů koupě, včetně jejich hlavních vlastností, zejména jejich obsahu, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní mohou být i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi.

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

 • 1
  Každý kupující užívá předmět koupě na vlastní riziko.
 • 2
  Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě. Prodávající zejména neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku užívání předmětu koupě v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.hrava-organizovanost.cz
 • 3
  Uzavřením smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávání

 • 1
  Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, uzavření smlouvy a s těmito obchodními podmínkami.
 • 2
  Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.hrava-organizovanost.cz. Kupující má možnost objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Prodávající je oprávněna se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Neprodleně po odeslání objednávky obdrží kupující emailem potvrzení o obdržení objednávky prodávající, toto potvrzení není přijetím (akceptací) objednávky.
 • 3
  Odeslaná objednávka je pro kupujícího právně závazná. Akceptování objednávky prodávající bude kupujícímu potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat, v takovém případě prodávající kupujícího o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět kupujícímu. Potvrzením objednávky je mezi kupujícím a prodávající uzavřena smlouva, prodávající a kupujícímu tak vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit cenu. Povinnost prodávající poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením ceny předmětu koupě v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami. ​Okamžikem zaplacení ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet prodávající a v případě platby kartou okamžikem uhrazení ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím produktu nebo zpřístupněného digitálního obsahu nevzniká kupujícímu právo na vrácení ceny nebo její části.
 • 4
  Kupující je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávající, jsou nedílnou součástí smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky prodávající. Smlouva je uložena u prodávající v digitální podobě a zároveň je automaticky odeslána na email kupujícího. Kupující tak má ke smlouvě přístup. Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

Cena, daňový doklad

 • 1
  Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.hrava-organizovanost.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě, včetně všech daní a poplatků. Ceny předmětu koupě mohou být prodávající měněny s tím, že pro kupujícího platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky.
 • 2
  Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

Dodací podmínky fyzických produktů 

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

 • 1
  Při koupi fyzického zboží kupující zvolí osobní vyzvednutí zboží anebo vybere způsob odeslání zboží z možností nabízených prodávající. Pokud kupující zvolí odeslání zboží, bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Povinnost prodávající dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého kupující zvolil. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě povinnost prodávající dodat zboží za nesplněnou a není považován ani za odstoupení kupujícího od smlouvy. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, a pokud zjistí nedostatky, uplatnit je ihned u přepravce a následně kontaktovat prodávajícího (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s výrazněji poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu kupující stvrdí převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.
 • 2
  Při zakoupení online produktu či online kurzu obdrží kupující po úhradě ceny předmětu koupě přístup k digitálním obsahům anebo přístupy či další informace k online kurzu a jeho průběhu.

DODACÍ LHŮTA

 • 1
  Dodací lhůta u služeb se řídí popisem předmětu koupě na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednanými podmínkami. Délka dodací lhůty je uvedena u jednotlivých předmětů koupě. V případě předprodeje zboží je u předmětu koupě uvedeno, kdy bude zboží vyrobeno a kdy bude následně termín jeho odesílání. Pokud by zboží nebylo v této lhůtě dodáno z důvodu na straně prodávající, dohodne se prodávající s kupujícím na dalším postupu. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na dodání v pozdější lhůtě, můžete prodávající i kupující od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení uhrazené ceny.

NÁKLADY NA  DOPRAVU

 • 1
  U digitálního obsahu, který není na fyzickém nosiči, náklady na dopravu nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány.
 • 2
  U zboží jsou účtovány náklady na dopravu (doručení) ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní popřípadě sjednané při individuální komunikaci, dle zvoleného druhu přepravy. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně kupujícího doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je kupující povinen uhradit prodávající náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li výslovně ujednáno jinak. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne zásilku převzít, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které jí z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.
 • 3
  V případě, že kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávající z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

Po dodání produktu je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat neprodleně prodávající.

Platba

Kupující hradí cenu za předmět koupě před jeho dodáním.

 • 1
  Způsoby plateb:
 • Rychlý bankovní převod: napojení na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankových převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví kupující zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu
 • Bankovní převod: na základě zaslané zálohové faktury (popřípadě faktury) s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem
 • 2
  Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba ve splátkách není možná.
 • 3
  Nebude-li cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká prodávající právo odstoupit od smlouvy. Odstoupením závazek ze smlouvy zaniká.

Odstoupení kupujícího od smlouvy

 • 1
  Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 • 2
  Kupující nemůže bez udání důvodu v této lhůtě odstoupit od smlouvy:
 • O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • Dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze
 • Dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • V dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku
 • 3
  Pokud prodávající kurz a/či digitální obsah dodala částečně, má kupující právo bez udání důvodu v této lhůtě od smlouvy odstoupit, ale je povinen uhradit prodávající poměrnou část sjednané ceny za část kurzu, kterou už kupujícímu poskytla.
 • Pokud se kupující přihlásí na kurz méně než 14 dní před jeho plánovaným začátkem, výslovně žádá prodávající a souhlasí s tím, aby mu prodávající poskytla kurz a případný digitální obsah zcela nebo částečně před uplynutím lhůty pro odstoupení.
 • 4
  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 • 5
  Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

        Formulář dostupný zde:

 • 6
  Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávající zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 7
  Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • 8
  Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • 9
  Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 10
  Zboží musí vrátit kupující prodávající nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 11
  Prodávající je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Práva z vadného plnění

 • 1
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné
 • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 • 2
  Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • 3
  Je-li na předmětu koupě, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávající vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 • 4
  Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u předmětu koupě prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 • 5
  V případě výskytu vady může kupující prodávající předložit reklamaci a požadovat:
 • Výměnu za nové zboží
 • Opravu zboží
 • Přiměřenou slevu z ceny
 • Odstoupit od smlouvy
 • 6
  Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • Pokud má zboží podstatnou vadu
 • Pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
 • Při větším počtu vad zboží
 • 7
  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • 8
  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.
 • 9
  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • 10
  Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávající sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávající je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • 11
  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení ceny v plné výši.
 • 12
  Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 • 13
  Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 • 14
  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající dále může přijmout reklamaci i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (emailem). Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 15
  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 • 16
  Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 • 17
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • 18
  V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 • 19
  Volbu způsobu reklamace má kupující.
 • 20
  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména § 1914 až 1925, v případě kupní smlouvy § 2099 až 2117 a v případě prodeje zboží v obchodě § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • 21
  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

Reklamační řád je dostupný na stránce Reklamační řád.

Digitální obsah, uživatelský účet

 • 1
  Prodávající dodá kupujícímu online kurzy digitální pomocí prostředků komunikace na dálku. Konkrétní způsob dodání (včetně případné součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem) je uveden v popisu každého kurzu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby kupující měl k dispozici odpovídající hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, xls, xlsm a pdf a přehrávání video a audio souborů. V případě digitálního dodání, nese kupující náklady spojené s provozem komunikačních prostředků na dálku (např. připojení k internetu). Tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pokud je kurz poskytován digitálně, nemusí být z technických důvodů dostupný nepřetržitě. Prodávající nenese odpovědnost za případnou výjimečnou krátkodobou nedostupnost kurzu a tato není důvodem pro slevu z ceny. Pro dodání některých digitálních produktů a služeb zřídí prodávající kupujícímu uživatelský účet. Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 • 2
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn zpřístupnit uživatelský účet žádné třetí osobě. Zpřístupní-li kupující uživatelský účet třetí osobě, je prodávající oprávněna uživatelský účet zablokovat.
 • 3
  Součástí online kurzu může být i dodání pracovních sešitů, různých souborů a dalších materiálů. Kupující bere na vědomí, že tyto materiály jsou určeny pouze pro jeho osobní potřebu, jsou chráněny autorským právem a kupující není oprávněn je dále šířit. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

 • 1
  Prodávající zpracovává a uchovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním, žádat jejich výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a má právo vznést námitku. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je kupující oprávněn se obrátit a podat u něj stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.
 • 2
  Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci, a to pouze za účelem dodání zboží.
 • 3
  Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 • 4
  Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
 • 5
  Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: Ochrana osobních údajů

Řešení sporů

 • 1
  Vzájemné spory mezi prodávající a kupujícím řeší obecné soudy.
 • 2
  Prodávající informuje kupujícího o možnosti řešení sporu mezi prodávající a kupujícím mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama. V takovém případě musí kupující ČOI kontaktovat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávající poprvé uplatnili právo, které je předmětem sporu. Platforma pro řešení sporů on-line je dostupná zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 3
  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Závěrečná ustanovení

 • 1
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5. 4. 2021.
 • 2
  Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.hrava-organizovanost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 • 3
  Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách prodávající. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách prodávající. Za obdobných podmínek má kupující právo též vypovědět smlouvu s prodávající, pokud by se na ni měly uplatnit nové obchodní podmínky, a to v měsíční výpovědní době. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud kupující platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.